Aktualnie obowiązujący druk

ZRB-Wr (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wrocław

Wersja: 10.12.2012 | Pobrań: 105
Brak głosów

Opis: ZRB-Wr (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wrocław

Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy podać:

  • Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
  • Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych, zgodnie z katalogiem zawartym w art. 29 ustawy Prawo budowlane, oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do zgłoszenia budowy obiektu lub robót budowlanych należy dołączyć:

  • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk do pobrania na dole strony )
  • Odpowiednie szkice i rysunki, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, dotyczącymi np.: prowadzenia robót przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską lub na obszarze objętym ochroną konserwatorską Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest, przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000, lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (Zarządca drogi), dostawy lub odbioru mediów (dostawca i odbiorca mediów).

Do zgłoszenia budowy: przyłączy, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy załączyć:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z: zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności aktualne na dzień opracowania projektu, oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.W przypadku budowy wyżej wymienionych instalacji zbiornikowych na gaz płynny, projekt zagospodarowania terenu należy dodatkowo uzgodnić pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
  • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
  • Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Więcej informacji:
http://www.powiatwroclawski.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.