ZTW-1 zal Zaktualizowany tytuł wykonawczy - załącznik

Wersja: 21.11.2013 | Pobrań: 561 | Obowiązuje od: 2013-11-21
Brak głosów

Opis: ZTW-1 zal Zaktualizowany tytuł wykonawczy - załącznik

Zaktualizowany tytuł wykonawczy stosowany jest przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych.

Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), zwanej dalej „ustawą o wzajemnej pomocy”.
W pozostałym zakresie wpisuje się dane będące w posiadaniu organu egzekucyjnego. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

Część wstępna

  • w pozycji 3 - należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) zaktualizowanego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zaktualizowanego tytułu wykonawczego.

Część A

  • pozycja 1 - należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
  • pozycja 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska.
  • w pozycję 5 należy wpisać miejsce zamieszkania/siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy miejsce położenia majątku podmiotu znajduje się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.
  • pozycji 6 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
  • pozycji 7 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
  • pozycji 8 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd.

Część B

  • W kolumnie 6 należy wpisać wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy, z wyłączeniem odsetek.
  • W kolumnie 7 należy podać sumę należności pieniężnych wskazanych w kolumnie 3, 5 i 6. W przypadku więcej niż jednej należności głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. 2013 poz. 1356)
Załącznik nr 5

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.