ZUS EOC/AC Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC)

Wersja: 2720/18 | Pobrań: 1204 | Obowiązuje od: 2018-10-29
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: ZUS EOC/AC Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC)

1. Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o rozpatrzenie uprawnień i przyznanie inwalidzie wojennemu lub wojskowemu refundacji składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC) / na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych (AC). Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym albo złożony przez osobę zainteresowaną w ZUS.

2. W imieniu osoby zainteresowanej wniosek może złożyć także:

  • pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
  • opiekun faktyczny – jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków wynikających ze sprawowania opieki nad osobą zainteresowaną.

3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jeżeli działa na podstawie pełnomocnictwa.

4. W przypadku, gdy przy dokonywaniu czynności przed organem rentowym zainteresowany, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie może złożyć podpisu, podpis składa inna upoważniona przez niego osoba, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych. Osoba składająca podpis za zainteresowanego składa oświadczenie o przyczynach uniemożliwiających złożenie podpisu przez zainteresowanego, podając następujące swoje dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz adres zamieszkania i adres do korespondencji.

5. Refundacji z tytułu opłaconej składki dokonuje się po okazaniu przez inwalidę wojennego lub wojskowego oryginałów dokumentów:

  • umowy ubezpieczenia,
  • dowodu opłacenia składki,
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu na okoliczność, czy inwalida ten jest właścicielem/współwłaścicielem pojazdu samochodowego.

6. Dopuszcza się przyjmowanie uwierzytelnionych kopii polisy, dowodu opłacenia składki i dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego, jeżeli uwierzytelnienia tych dokumentów dokonał ubezpieczyciel. W przypadku uwierzytelnienia dokumentów przez inny podmiot, inwalida wojenny lub wojskowy powinien przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

7. W polisie ubezpieczeniowej powinna być uwidoczniona kwota składki na poszczególne ubezpieczenia. W przypadku braku takiej kwoty zainteresowany powinien przedłożyć zaświadczenie wydane przez ubezpieczyciela, określające te kwoty.

8. W przypadku ubiegania się o refundację kolejnej raty (rat) składki z tytułu tego samego ubezpieczenia wystarczające jest przedłożenie dowodu opłacenia tej raty (rat) – pod warunkiem, że dane podane we wniosku o refundację są nadal aktualne.

9. Osobie, która korzystała ze zniżki lub ulgi w zakresie składek na ubezpieczenie OC/AC, refundacja dotycząca umowy ubezpieczenia zawartej na kolejny okres ubezpieczenia, na ten sam pojazd samochodowy, przysługuje po upływie okresu ubezpieczenia, z tytułu którego udzielono zniżki lub ulgi.

10. Refundacja nie przysługuje osobie, która w okresie trwania umowy ubezpieczenia korzysta ze zniżki lub ulgi udzielonej z tytułu innej umowy ubezpieczenia na inny pojazd samochodowy.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.