Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-EPW-U (archiwalny) Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)

Wersja: 24.03.2014 | Pobrań: 733 | Obowiązuje do: 2017-03-31
Brak głosów

Opis: ZUS-EPW-U (archiwalny) Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
Obowiązek zaprzestania obliczania i przekazywania składek na te ubezpieczenia, ponad kwotę graniczną został nałożony na płatnika składek, gdyż może on na bieżąco nie dopuścić do przekroczenia przez ubezpieczonego tego pułapu.
W przypadku, gdy ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom społecznym z więcej niż z jednego tytułu i w związku z tym składki były za niego rozliczane i opłacane przez więcej niż jednego płatnika składek, to ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.
Występują sytuacje, gdy ubezpieczony pomimo obowiązku, nie powiadomi płatników składek (pracodawców) o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

W przypadku wątpliwości lub braku możliwości uzyskania informacji od ubezpieczonego (np. po jego zwolnieniu) płatnik składek (pracodawca) może wystąpić do właściwej TJO o potwierdzenie, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od której zostały rozliczone składki za wskazanego ubezpieczonego, w danym roku rozliczeniowym nie osiągnęła górnego pułapu podstawy wymiaru składek.

Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej górnej podstawy wymiaruubezpieczony powinien złożyć w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS.
Odpowiedź można odebrać elektronicznie, otrzymać pocztą lub odebrać osobiście.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411);
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.