Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ER-13 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

Wersja: 27.08.2013 | Pobrań: 756 | Obowiązuje od: 2013-08-27 do: 2016-06-16
1 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)

Opis: ZUS ER-13 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

Zaświadczenie w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS wydawany jest przez organ na żadanie świadczeniobiorcy, który składa wniosek
w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.
 
Wniosek powinien zawierać dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku braku numeru PESEL i/lub NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), dane adresowe świadczeniobiorcy. 
W części DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA świadczeniobiorca powinien wypełnić pozycje dotyczące: symbolu i nr świadczenia, Oddział/Inspektorat ZUS oraz rodzaj przyznanego świadczenia (emerytura, emerytura pomostowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie).
Kompletny wniosek posiada również uzupełnione pozycje dotyczące miejsca oraz celu przedłożenia zaświadczenia. 
Organ wydaje zaświadczenie jeżeli: przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego oraz gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes.
 
Więcej informacji można można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu http://www.zus.pl

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.