Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-ER-WEC-02 (archiwalny) (od 2016) Wniosek o emeryturę częściową

Wersja: 1973/15 | Pobrań: 1684 | Obowiązuje od: 2016-06-17
Brak głosów

Opis: ZUS-ER-WEC-02 (archiwalny) (od 2016) Wniosek o emeryturę częściową

Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie emerytury częściowej, określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Wniosek stanowi również podstawę do wszczęcia postępowania o emeryturę zagraniczną.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o emeryturę częściową. Jeżeli osoba zainteresowana mieszka za granicą wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. Jeżeli wniosek dotyczy również emerytury zagranicznej może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe. Informacje o adresach tych jednostek można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

Wniosek o emeryturę częściową podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osobę zainteresowaną na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w jednej z form przewidzianej dla zgłoszenia wniosku, tj. papierowej lub elektronicznej, nie później jednak niż do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie emerytury (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, postępowanie w sprawie emerytury częściowej podlega umorzeniu.

W przypadku, gdy członek otwartego funduszu emerytalnego zgłosi po dniu 31 stycznia 2014 r. wniosek o emeryturę częściową i w wyniku tego wniosku środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym zostaną przeniesione w całości na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie we wskazanym wyżej terminie wycofa wniosek – środki te będą zewidencjonowane na subkoncie prowadzonym w ZUS.

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej według nowych zasad i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. Przy obliczaniu wysokości emerytury według nowych zasad, uwzględniany jest kapitał początkowy. Dla osób, które wcześniej nie złożyły wniosku o ustalenie kapitału początkowego, niniejszy wniosek stanowi podstawę dla ZUS do wszczęcia postępowania w sprawie kapitału początkowego.

Informacje dotyczące warunków przyznawania emerytury częściowej, w tym zasad uwzględniania przy ustalaniu prawa do tej emerytury, okresów ubezpieczenia za granicą, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl.
Pod tym adresem internetowym m.in. można znaleźć informacje o adresach Oddziałów/Inspektoratów ZUS oraz godzinach przyjęć klientów, a także kalkulator emerytalny umożliwiający samodzielne obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad.
 
Niewskazanie w oświadczeniu w części III pkt 7 formularza okresów ubezpieczenia, zamieszkania za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie skutkuje tym, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w ZUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury częściowej – to w szczególności:

  •  „Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych” (formularz ZUS Rp-6) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) wyłącznie w Polsce albo w Polsce i w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Wykaz tych państw można znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl,
  • formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  •  dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.