Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-ER-WUG-01 (archiwalny) Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji

Wersja: zam. nr 35/16 | Pobrań: 1031 | Obowiązuje od: 2016-06-17
Brak głosów

Opis: ZUS-ER-WUG-01 (archiwalny) Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji

Formularz Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji moze dotyczyć:

  • wskazania osób uposażonych dokonywane po raz pierwszy,
  • zmiana poprzedniej dyspozycji (jeżeli zmiana dotyczy odwołania poprzedniej dyspozycji bez wskazywania żadnych innych osób uposażonych – nie należy wypełniać dalszych części formularza – odnoszących się do osób uposażonych).

Dokonując zmiany w zakresie poprzedniego wskazania (np. wskazanie innych osób uposażonych zamiast lub oprócz osób wskazanych poprzednio, zmiany udziału w wypłacie gwarantowanej), należy we wskazaniu uwzględnić wszystkie osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej.

Jeżeli w części III formularza brakuje miejsca na wskazanie wszystkich osób uposażonych / dokonanie zmiany poprzedniej dyspozycji,
należy wypełnić kolejny formularz.

Na podstawie art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną – osoba, która:

  • nabyła prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy emerytalnej, tj. wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny oraz posiadała subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.), albo
  • do dnia poprzedzającego osiągnięcie wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy emerytalnej, miała ustalone prawo do okresowej

emerytury kapitałowej, do której prawo wygasło w tym dniu i której od dnia osiągnięcia tego wieku ponownie obliczono wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury środków zewidencjonowanych na subkoncie – może wskazać imiennie jedną lub kilka osób fi zycznych jako osoby uposażone, na rzecz których ma nastąpić po jej śmierci wypłata jednorazowego
świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą gwarantowaną”.

Wskazanie osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata gwarantowana, niewymienionych w art. 67 ustawy emerytalnej –
może nastąpić wyłącznie – w przypadku emeryta, który pozostaje w związku małżeńskim – po uzyskaniu zgody współmałżonka – wyrażonej w formie pisemnej.
W przypadku wskazania osób wymienionych w art. 67 ustawy emerytalnej, zgoda taka nie jest wymagana. Są to następujący członkowie rodziny: dzieci
własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonek, rodzice (za rodziców w rozumieniu powołanej ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające).
Należy pamiętać, że suma oznaczonych procentowo udziałów w wypłacie gwarantowanej wszystkich osób uposażonych powinna być równa 100%.
Brak wskazania osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej, a w pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku.
Jeżeli emeryt wskazał kilka osób uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w wypłacie gwarantowanej uważa się, że udziały tych osób są równe.
Emeryt może w każdym czasie zmienić dyspozycję, wskazując inne osoby uposażone zamiast lub oprócz osób wskazanych poprzednio, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w wypłacie gwarantowanej, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.
Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią emeryta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby uposażonej, przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, chyba że emeryt zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
Osoba dokonująca wskazania jest zobowiązana do zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie dotyczącej wskazanych danych identyfikacyjnych lub danych adresowych oraz o każdej innej zmianie dotyczącej treści niniejszego formularza.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2015 poz. 748 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.