Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-ER-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego

Wersja: zam. nr 1244/14 | Pobrań: 799 | Obowiązuje od: 2016-06-17 do: 2017-03-31
Brak głosów

Opis: ZUS-ER-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego

Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego

Wypłata świadczenia osobie zamieszkałej w Polsce
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenie osobom uprawnionym:
a) za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń (np. Poczty Polskiej S.A.) albo na wniosek osoby uprawnionej,
b) na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
2. W przypadku osób uprawnionych do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nad którymi ustanowiono opiekę prawną – ZUS wypłaca świadczenie osobie sprawującej tę opiekę, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń lub na rachunek opiekuna prawnego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z zastrzeżeniem pkt 4.
3. ZUS wypłaca na rachunek opiekuna faktycznego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – rentę rodzinną przysługującą osobie małoletniej lub osobie pełnoletniej, nad którą ustanowiona została opieka prawna, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. ZUS nie podejmie wypłaty świadczenia albo wstrzyma wypłatę świadczenia, w przypadku gdy opiekun prawny lub opiekun faktyczny odbywa karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowany.
5. W przypadku pobytu sieroty zupełnej w zakładzie specjalnym, w domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej rentę rodzinną lub część renty rodzinnej wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej wypłaca się na rachunek oszczędnościowy w banku, wskazanym przez kierownika placówki lub opiekuna ustanowionego przez sąd.
6. W odniesieniu do świadczeń zagranicznych na podstawie niniejszego wniosku ZUS zwróci się do zagranicznej instytucji o przekazywanie świadczenia do Polski. Wypłata świadczenia odbywać się będzie bez pośrednictwa ZUS w formie ustalonej przez instytucję zagraniczną, na zasadach wynikających ze stosowanych przez nią przepisów prawa.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2015 poz. 748 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.