ZUS ER ZAS-68 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

Wersja: 27.08.2013 | Pobrań: 3622 | Obowiązuje od: 2013-08-27 do: 2020-01-31
4 5 | Głosów: 4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 głosy)

Opis: ZUS ER ZAS-68 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

Wniosek należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.  Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne ubezpieczonego (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku braku numeru PESEL i/lub NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), dane adresowe ubezpieczonego.
W części II należy zaznaczyć czego dotyczy wniosek tj. zmiana danych adresowych, zmiana nazwiska/imienia, wypłaty świadczenia na rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby zamieszkałej w Polsce, zmiana rachunku, wypłaty polskiego świadczenia osoby zamieszkałej za granicą. 
Wypełnienie dalszej części wniosku uzależnione jest od wyboru czego dotyczy wniosek.
W przypadku zmiany danych adresowych należy zaznaczyć, który adres podlega zmianie: obecny polski adres zameldowania na pobyt stały, obecny polski/zagraniczny adres zamieszkania, obecny polski/zagraniczny adres do korespondencji.
Zmiana nazwiska lub imienia - należy podać dotychczasowe i obecne nazwisko/imię. W tym przypadku należy przedlożyć w oryginale w Oddziale/Inspektoracie ZUS dokument potwierdzający zmianę nazwiska/imienia. Oryginalny dokument podlega zwrotowi. 
Wypłata świadczenia na rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby zamieszkałej w Polsce - należy wypełnić część VI formularza podając numer konta, nazwę i adres banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz imię i nazwisko właściciela rachunku.
Wypłata polskiego świadczenia osoby zamieszkałej za granicą - należy wypełnić część VII. Dyspozycja ta jest realizowana przez ZUS w przypadku wypłaty polskiej emerytury lub renty. Świadczenie może być przekazywane  na jego osobisty rachunek bankowy w Polsce albo osobie upoważnionej do odbioru  świadczenia, który mieszka w Polsce. Świadczenie moze być również przekazywane rachunek bankowy emeryta/rencisty za granicą, jeżeli miejscem zamieszkania jest:
- państwo członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), 
- państwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należące do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub Szwajcaria,
- państwo, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (USA, Kanada, Australia, Korea Południowa, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina).
Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich Unii Europejskiej oraz informację o adresach jednostek ZUS realizujących umowy międzynarodowe, które dokonują transferu świadczeń za granicę, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu: http://www. zus.pl

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.