ZUS ERP-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Wersja: 2479/21 | Pobrań: 2975 | Obowiązuje od: 2021-09-27
Brak głosów

Opis: ZUS ERP-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Wniosek ERP-15 jest formularzem dla osób, które starają się o przyznacznie świadczenia w drodze wyjątku przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wykazują informacje o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej.
 
Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia, wraz w wnioskiem, wszelkich dokumentów potwierdzających okoliczności przywołane we wniosku. W pierwszej części formularza należy wskazać dane identyfikacyjne osoby składającej oświadczenie, tj. imię oraz nazwisko, PESEL oraz adres korespondencji (należy szczególnie zwrócić uwagę, aby podać właściwe dane kontaktowe!). Wnioskodawca wykazuje informację o źródłach dochodu, pobieraniu zasiłku lub innych świadczeń, lub innych form pomocy.
 
W części drugiej wskazywani są członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący i gospodarujący (pozostający w faktycznym związku z wnioskodawcą) oraz ich sytuacja materialna, w tym m.in. źródło i wysokość dochodu. W kolejnej części należy wskazać informacje o majątku ruchomym, nieruchomym i innych prawach majątkowych (w tym posiadaniu domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego, innych nieruchomości, samochodów, maszyn; jeśli nie zostały one wymienione na wniosku, należy je wykazać w polu do tego oznaczonym).
 

Podstawa prawna:

- Art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.