Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-EWZU (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach

Wersja: 07.08.2014 | Pobrań: 331 | Obowiązuje do: 2016-02-04
Brak głosów

Opis: ZUS-EWZU (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach

Ubezpieczony składa wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu otrzymania zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach.
We wniosku należy podać dane identyfikacyjne ubezpieczonego takie jak: PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), nazwisko, imię, datę urodzenia oraz dane adresowe ubezpieczonego. Jeżeli formularz jest zgłaszany w formie papierowej nie trzeba podawać symbolu państwa.
Osoba ubiegajaca się o zaświadczenie powinna podać informację dotyczącą rodzaju świadczenia:
- zasiłek chorobowy,
- zasiłek macierzyński,
- zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
- zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie rehabilitacyjne,
- zasiłek wyrównawczy,
- zasiłek pogrzebowy;
oraz podać za jakie okresy przysługiwało świadczenie.

Zaświadczenie wydane przez ZUS zostaje wysłane pocztą na podany adres korespondencji lub można odebrać osbiście.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.