ZUS OL-FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

Wersja: 2693/18 | Pobrań: 1378 | Obowiązuje od: 2019-01-18
Brak głosów

Opis: ZUS OL-FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

W celu uzyskania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na formularzach ZUS ZLA lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer powinni wystąpić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Powinni oni także złożyć pisemne oświadczenie, że zobowiązują się przestrzegać zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub felczera. Na żądanie wydaje się potwierdzenie przyjęcia dokumentów lub dokonuje się potwierdzenia przyjęcia na kopii wniosku.
Upoważnienie wydawane jest w formie decyzji. Nie może być wydane lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania przez nich stażu podyplomowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich ZUS może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z głównym lekarzem orzecznikiem we właściwym oddziale Zakładu.

Do decyzji wydanych w sprawach upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pouczenie:

Należy podać nazwę specjalizacji zgodnie z zapisem na dyplomie specjalizacji.
W polu stopień specjalizacji należy wpisać stopień słownie, "pierwszy", "drugi", "specjalista".
W polu Nazwa Okręgowej Izby Lekarskiej należy wpisać np.: "Dolnośląska", Kujawsko-Pomorska".
Do wniosku należy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu.

Wniosek składany za pośrednictwem PUE ZUS należy każdorazowo wypełnić wszystkimi aktualnymi danymi, a usunąć dane nieaktualne.

Podstawa prawna:

Art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.