ZUS RD-6 (archiwalny) Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek

Wersja: 13.11.2013 | Pobrań: 2918 | Obowiązuje od: 2013-11-13 do: 2021-01-22
Brak głosów

Opis: ZUS RD-6 (archiwalny) Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika lub za pośrednictwem poczty i ma miejsce w przypadku stwierdzenia nadpłaty.

Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni, jeżeli płatnika o nadpłacie poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nadpłatę stwierdzi płatnik może wystąpić z wnioskiem w każdym momencie po stwierdzeniu nadpłaty. Prawo o zwrot nadpłaconych składek przedawnia się po upływie 5 lat od daty opłacenia.

Nadpłatę zalicza się na poczet zaległych lub bieżących składek. Kwota może zostać przeksięgowana na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Formularz powinien zawierać wszystkie niezbędne dane do jego rozpatrzenia.

Na formularzu należy podać numery NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy podać numer PESEL lub serię i numer dokumentu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.

W formularzu wnioskodawca może poprosić o przesłanie korespondencji pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011r. Nr 206 poz.1216)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.