Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-RD-FAW-01 (archiwalny) Wniosek o udzielenie ulgi lub zmianę warunków decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Wersja: 14.10.2015 | Pobrań: 893 | Obowiązuje od: 2015-10-14 do: 2018-12-17
Brak głosów

Opis: ZUS-RD-FAW-01 (archiwalny) Wniosek o udzielenie ulgi lub zmianę warunków decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Wniosek ZUS-RD-FAW-01 wypełnia się w przypadku wnoszenia o:

  • rozłożenie należności na raty,
  • odroczenie terminu płatności,
  • zmianę warunków decyzji,
  • umorzenie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

Wypełniając wniosek należy podać miejsce złożenia pisma. W części dane identyfikacyjne należy podać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.
Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.

W części III formularza należy podać zobowiązania wobec innych wierzycieli, np. zobowiązania wobec urzędów skarbowych, banków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń, itp.; kwoty i dokonane formy zabezpieczeń tych kwot wobec innych wierzycieli oraz możliwości płatnicze dłużnika np.: wysokość dochodów w rodzinie dłużnika, ilość członków rodziny utrzymujących się z tych dochodów, posiadane nieruchomości oraz wartościowe elementy majątku ruchomego, stan zdrowia dłużnika, itp.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.