Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS-RNW Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
ZUS-RD-WDZ-01 (archiwalny) Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

ZUS-RD-WDZ-01 (archiwalny) Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

00
233
Wersja: 14.10.2015
Obowiązywał od 14.10.2015 do 31.03.2017

Do czego stosuje się ZUS-RD-WDZ-01

Wniosek ZUS-RD-WDZ-01 złożyć należy w odpowiednim oddziale/inspektoracie ZUS. Na wniosku należy podać dane identyfikacyjne jak:

  • NIP (podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP), PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE;
  • nazwisko i imię oraz datę urodzenia.

W kolejnej części wniosku wykazuje się dane adresowe. W przypadku adresu innego niż polski podać również nazwę państwa, zagraniczny kod pocztowy oraz symbol państwa. Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.
W części I podaje się numer konta W0, podanie nie jest obowiązkowe.
Część II zawiera treść wniosku. Wnioskodawca może wnosić o:

  • rozłożenie na raty;
  • odroczenie terminu płatności;
  • zmianę warunków umowy;
  • odstąpienie od żądania zwrotu;

W części III należy podać uzasadnienie składanego wniosku. W uzasadnieniu należy również zawrzeć informacje o zobowiązaniach wobec innych wierzycieli, np. zobowiązania wobec urzędów skarbowych, banków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń, itp.; kwoty i dokonane formy zabezpieczeń tych kwot wobec innych wierzycieli.
Podać również możliwości płatnicze dłużnika np.: wysokość dochodów w rodzinie dłużnika, ilość członków rodziny utrzymujących się z tych dochodów, posiadane nieruchomości oraz wartościowe elementy majątku ruchomego, stan zdrowia dłużnika, itp.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 141, poz. 1365).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF