Aktualnie obowiązujący druk

ZUS RP-26 (archiwalny) (od VII 2015) Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Wersja: 22.07.2015 | Pobrań: 2573 | Obowiązuje od: 2015-07-22
3.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)

Opis: ZUS RP-26 (archiwalny) (od VII 2015) Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego, która spełniła warunki określone przepisami dotyczące wieku, okresów składkowych i nieskładkowych.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne złożony przez osobę zainteresowaną stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o świadczenie przedemerytalne - rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz.170).

Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest Oddział/Inspektorat właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne. Jeżeli osoba mieszka za granicą wniosek należy złożyć w Oddziale/Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. Osoba zainteresowana zamieszkała za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii może złożyć wniosek w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy - osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Od decyzji organu rentowego przysługuje, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.