Aktualnie obowiązujący druk

ZUS RW-73 (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Wersja: 10.02.2010 | Pobrań: 1618 | Obowiązuje do: 2013-08-26
Brak głosów

Opis: ZUS RW-73 (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Osoba uprawniona do emerytury/emerytury pomostowej, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest zobowiązana do powiadomienia Oddziału ZUS o podjęciu lub o zaprzestaniu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, z której uzyskuje przychód.

Obowiązek nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli wiek 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny.

Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy: imię pierwsze, nazwisko, adres zamieszkania, nr świadczenia oraz PESEL. 

Osoba zainteresowana oświadcza z jakiego tytułu osiąga przychód oraz w jakiej wysokości (nie powodującej zawieszenia lub zmiejszenia świadczenia, powodującej zmniejszenie świadczenia, powodującej zawieszenie świadczenia). W przypadku innej wysokości świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Oddział ZUS.

Więcej informacji dotyczących przychodu można uzyskać w części formularza "Informacja".

Powyższy druk jest formularzem archwialnym, w bazie znajduje się również formularz obowiązujący od 27.08.2013

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.