Aktualnie obowiązujący druk

ZUS RW-73 (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Wersja: zam. nr 26/16 | Pobrań: 1291 | Obowiązuje od: 2016-06-17
Brak głosów

Opis: ZUS RW-73 (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Osoba, która uprawniona jest do emerytury/emerytury pomostowej, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest zobowiązana do powiadomienia Oddziału ZUS o podjęciu oraz o zaprzestaniu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, z której uzyskuje przychód.
Obowiązek nie dotyczy osób uprawnionych do emerytury, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalony dla kobiet i mężczyzn indywidualnie, w zależności od daty urodzenia.
Oświadczenie należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. 
Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku braku numeru PESEL i/lub NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz dane adresowe.
Oprócz danych identyfikacyjnych świadczeniobiorca na formularzu oświadcza z jakiego tytułu osiąga przychód oraz w jakiej wysokości (nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia, powodującej zmniejszenie świadczenia, powodującej zawieszenie świadczenia). W przypadku innej wysokości świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Oddział ZUS.
 
W celu ustalenia, czy osiągany w minionym roku przychód uzasadniał wypłatę świadczenia w pełnej, czy w zmniejszonej wysokości albo uzasadniał zawieszenie wypłaty, jest Pan(i) zobowiązany(a) do końca lutego każdego roku powiadomić Oddział ZUS o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym lub – w celu umożliwienia rozliczenia w najkorzystniejszy sposób – o kwocie przychodów osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Jeżeli przychód jest osiągany z więcej niż jednego tytułu – należy wskazać przychody uzyskane ze wszystkich tytułów.
 
Więcej informacji dotyczących przychodu można uzyskać w części formularza "Informacje".

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.),
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.),
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 965),
ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.),
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.