ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-grecka)

ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-grecka)

4.02
1208
Wersja: 22.06.2015
Obowiązywał od 22.06.2015 do 19.05.2022

Do czego stosuje się ZUS-RZ-OZS-01

 Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje:

  • gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,
  • ze śmiercią osoby uprawnionej.

Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie tego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez tego emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. Istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz "Poświadczenia życia i zamieszkania"

Własnoręczność podpisu emeryta lub rencisty zamieszkałego za granicą albo upoważnionej osoby sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą, na poświadczeniu życia, potwierdza:

  • przedstawiciel instytucji upoważnionej do dokonywania takich czynności zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w państwie zamieszkania emeryta/rencisty/upoważnionej osoby sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą, albo

  •  upoważniona osoba w polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej.

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.), prawo do świadczeń ustaje:

  1. gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,
  2. ze śmiercią osoby uprawnionej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. nr 153, poz. 1227 ze zm.); Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71; Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72; Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF