Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-RZ-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

Wersja: 04.11.2014 | Pobrań: 320 | Obowiązuje od: 2014-11-04
Brak głosów

Opis: ZUS-RZ-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

Niniejszy formularz służy do przekazywania przez osoby mieszkające za granicą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informacji o zmianie danych adresowych, nazwiska/imienia oraz informacji dotyczących wypłaty polskiego świadczenia lub zmiany rachunku bankowego.

Jeżeli świadczeniobiorca zamieszkuje za granicą, przysługujące mu świadczenie ZUS wypłaca, na jego wniosek, na prowadzony w Polsce jego rachunek w banku albo osobie przez niego upoważnionej do odbioru świadczenia, zamieszkałej w Polsce.

Jeżeli świadczeniobiorca zamieszkuje za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, ZUS na wniosek świadczeniobiorcy wypłaca (transferuje) świadczenie na rachunek bankowy świadczeniobiorcy za granicą w jego państwie zamieszkania, z zastrzeżeniem pkt 4–6. Możliwość transferowania emerytury lub renty wypłacanej przez ZUS do Australii dotyczy nie tylko emerytów i rencistów zamieszkałych w tym państwie, ale również tych, którzy czasowo w nim przebywają.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.