Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-US-WSS-01 (archiwalny) Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy

Wersja: 16.06.2014 | Pobrań: 271 | Obowiązuje do: 2017-04-01
Brak głosów

Opis: ZUS-US-WSS-01 (archiwalny) Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy może złożyć osoba fizyczna lub uprawniona osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku osoby fizycznej należy podać nazwisko, imię pierwsze, imię drugie, datę urodzenia oraz PESEL, gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
W części drugiej osoba wnioskująca podaje dane adresowe. Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – wpisać adres do korespondencji.
W części III. należy podać dane identyfikacyjne ubezpieczonego, z subkonta którego nastąpi wypłata.

W części IV. należy wybrać dyspozycję wypłaty (przelew na rachunek bankowy lub przekaz pocztowy) i wskazać formę wypłaty (jednorazowa lub raty miesięczne). W przypadku wyboru przelewu na rachunek bankowy należy podać numer rachunku, nazwę i adres banku oraz imię i nazwisko właściciela rachunku.

W części V. osoba składająca wniosek podaje liczbę załączanych dokumentów.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2013 poz. 1442)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.