Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-US-WSZ-01 (archiwalny) Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

Wersja: 16.06.2014 | Pobrań: 875 | Obowiązuje od: 2014-06-16 do: 2017-03-31
Brak głosów

Opis: ZUS-US-WSZ-01 (archiwalny) Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

Zgodnie z art. 40e ust. 1 i 11a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.
W przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego podziału dokonuje Zakład, stosując odpowiednio przepisy art. 82, art. 83, art. 126–129a, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U z 2013 r., poz. 989 ze zm.).

Ubezpieczony niebędący członkiem OFE może wskazać imiennie jedną lub więcej osób uprawnionych, na których rzecz ma nastąpić, po jego śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 (tj. środków zewidencjonowanych na subkoncie małżonka zmarłego, w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej). Podstawa prawna: art. 82 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Uwaga! Należy pamiętać, że suma oznaczonych procentowo udziałów wszystkich osób uprawnionych do wypłaty z subkonta powinna być równa 100%.

Jeżeli ubezpieczony wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić poprzednie wskazanie, wskazując inne osoby fi zyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób wskazanych we wcześniejszej dyspozycji, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci ubezpieczonego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed jego śmiercią.
W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego uprawnionego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że
ubezpieczony zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Ubezpieczony, wypełniając niniejszy formularz potwierdza prawdziwość i kompletność danych oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia Zakładu o każdej zmianie dotyczącej treści niniejszego formularza.

W przypadku zawiadomienia o zmianie stosunków majątkowych, należy dołączyć dowód tej zmiany.

Dokonując zmiany w zakresie poprzedniego wskazania (np. wskazania innych osób uprawnionych zamiast lub oprócz osób wskazanych poprzednio, zmiany udziału w wypłacie środków z subkonta), należy we wskazaniu uwzględnić wszystkie osoby uprawnione, które nabędą prawo do wypłaty środków z subkonta.

Jeżeli w części III formularza brakuje pozycji na wykazanie wszystkich osób uprawnionych (jest ich więcej niż 3), należy wypełnić kolejny formularz „Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego” (ZUS-US-WSZ-01). Wypełnione formularze należy złożyć łącznie. W każdym formularzu należy wpisać – w polu III.01 Liczba osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie – łączną liczbę osób uprawnionych wykazanych w formularzach (na każdym egzemplarzu należy wpisać taką samą wartość).

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2013 poz. 1442).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.