ZUS USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkodawcy/osoby małoletniej/współmałżonka - z wysyłką do PUE ZUS

Wersja: 2 | Pobrań: 2562 | Obowiązuje od: 2017-04-01
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: ZUS USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkodawcy/osoby małoletniej/współmałżonka - z wysyłką do PUE ZUS

Składając formularz USS osoba zainteresowana (osoba uprawniona lub spadkobierca, małoletni, współmałżonek - w zakresie wspólności majątkowej) zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o transfer lub wypłatę środków, które został zgromadzone na subkoncie osoby ubezpieczonej.
Składając wniosek należy podać adres korespondencji, formularz wypełnić niebieskim lub czarnym kolorem.
Do wniosku można dołączyć następujące załączniki:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • urzędowo potwierdzona kopia dokumentu tożsamości, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia – kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość jej przedstawiciela),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • dokument umocowujący do reprezentowania osoby małoletniej i składania dyspozycji w jej imieniu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby małoletniej – oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o przysługującej władzy rodzicielskiej, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2013 poz. 1442).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.