ZUS WO Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)

Wersja: 08.01.2008 | Pobrań: 686
Brak głosów

Opis: ZUS WO Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)

Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
- które nie ukończyły 25 lat uczące sięw szkołach określonych w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym i które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, renty rodzinnejoraz dochodów w wysokości niepowodują cej obowiązku zapłaty podatku.
Roczna kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.112,04 zł.
Tak obliczona kwota dotyczy obojga rodziców.
W przypadku rodziców, w stosunku, do których sąd orzekł rozwód lub separację, odliczenie przysługuje temu z rodziców, u którego dzieci faktycznie mieszkały. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie mieszkały u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich w wysokości iloczynu liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty wynikającej z pomnożenia 1.112,04 zł i liczby wychowywanych dzieci.

Kwotę odliczenia ZUS uwzględni w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A. Z tym, że w wysokości nie większej od kwoty podatku, od którego dokonywane jest odliczenie.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.