ZUS ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego - wersja papierowa

Wersja: 3652/21 | Pobrań: 2653 | Obowiązuje od: 2022-01-19
Brak głosów

Opis: ZUS ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego - wersja papierowa

Wniosek ZUS ZUR wypełnia się w przypadku, gdy osoba ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego,
jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występuje się w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego albo po
przerwie w jego pobieraniu.
We wniosku wnioskodawca podaje swoje dane identyfikacyjne: Numer PESEL, jeśli wnioskodawca nie ma nadanego numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię, nazwisko oraz adres do korespondencji. Można również podać numer telefonu, który ułatwi kontakt. Na ostatniej stronie podaje dane identyfikacyjne drugiego rodzica.
Na wniosku podaje się również dane płatnika składek (NIP, nazwę albo imię i nazwisko płatnika składek), zakres wniosku podając daty oraz wskazując związek wystąpienia z wnioskiem:

  • urodzeniem się dziecka/dzieci,
  • przyjęciem na wychowanie dziecka/dzieci,
  • przerwaniem na wniosek matki dziecka/dzieci okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu jej pobytu w szpitalu,
  • posiadaniem przez matkę dziecka/dzieci orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  • porzuceniem dziecka/dzieci przez matkę,
  • śmiercią matki dziecka/dzieci,
  • podjęciem przez matkę dziecka/dzieci pracy w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego etatu; o ustaniu zatrudnienia, matki dziecka/dzieci zobowiązuję się poinformować płatnika zasiłku
  • wypisaniem ze szpitala.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.