ZwDOiB Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie

ZwDOiB Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie

00
1307
Wersja: 04.01.2020
Obowiązuje od 04.01.2020

Do czego stosuje się ZwDOiB

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Zamawiający, w tej sekcji podajemy m.in.:

 • sposób prowadzenia postępowania, 
 • nazwę i adres firmy składającej zamówienie, 
 • rodzaj zamawiającego,
 • podział obowiązków między zamawiającymi (jeżeli dotyczy),
 • sposób przesyłania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Przedmiot zamówienia - należy podać informacje takie jak:

 • nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego,
 • rodzaj zamówienia,
 • informację o możliwości składania ofert częściowych,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • główne i jeżeli dotyczy dodatkowe kody CPV,
 • wartość zamówienia,
 • czas trwania zamówienia.

3. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym - w tej sekcji podaje się informacje takie jak:

 • udział w postępowaniu gdzie podaje się stosowane wymagania,
 • warunki udziału w postępowaniu, gdzie podaje się kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuację finansową lub ekonomiczną, informacje dodatkowe,
 • podstawy wykluczenia,
 • wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę,
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu,
 • inne dokumenty.

4. Procedura

Należy podać informacje m.in o trybie udzielenia zamówienia, kryteriów oceny ofert czy licytacji elektronicznej.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2469)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF