ZZB-G (archiwalny) Zawiadomienie o zakończeniu budowy Gdańsk

ZZB-G (archiwalny) Zawiadomienie o zakończeniu budowy Gdańsk

3.02
486
Wersja: 27.08.2013
Obowiązywał do 31.01.2020

Do czego stosuje się ZZB-G

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak:

  • dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  • oryginał dziennika budowy,
  • odpowiednie protokoły badań i sprawdzeń (odbiór kominiarski, odbiór dozoru technicznego, protokoły badań instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celów spożywczych i inne branżowe),
  • protokołu z odbioru wykonanych przyłączy,
  • oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W oświadczeniu powinna się również znaleźć informacja, czy w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i wydanych warunków pozwolenia na budowę, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wprowadzone zostały jakieś zmiany. W razie zmian, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, powinno się dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W przypadku takich zmian oświadczenie kierownika budowy, powinno być potwierdzone również przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli był ustanowiony).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF