Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

e-Deklaracje druki do wypełnienia

CIT-9R (7) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy. Deklarację CIT-9R nale
0
2082
CIT-TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
Wzór formularza stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na tery
0
2058
CIT-8B (10) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeznanie to przeznaczone jest, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 137, poz. 639), wyłącznie dla podatkowych grup kapitałowych powstałych na podstawie art. 1a ustawy, w brzmieniu nadanym przez ar
0
2034
VIU-DO (OSS) Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej
Formularz VIU-DO jest deklaracją dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Składa go podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej,który ma zamiar rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury unijnej OSS. Deklarację składa się za pomocą środków ko
0
2003
PIT-23 (6) (archiwalny) (od 2012) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Deklaracja dotyczy zbycia nieruchomości i praw pochodnych w okresie do 2006 r. Korzystanie z druku w obecnej chwili dotyczy wyłącznie kwestii korygowania deklaracji składanych wcześniej. Korektę złożyć należy niezwłocznie po zaistnieniu obowiązku jej złożenia, niemniej nie ma obo
0
1960
FIN-1 (4) Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685, z późn. zm.): „ustawa”) został przygotowany nowy wzór deklaracji podatkowej w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowy
0
1902
VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
Wniosek VAT-24 składa się w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego czyli zaświadczenia VAT-25. W przypadku gdy wnioskod
5.0
1898
SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r. Wzór mogą stosować podatnicy, których r
0
1893
VAT-REF (zal.E) (5) Załącznik do części E - Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF)
Podatnicy, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju Uni Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w tym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą. O zwrot należy występować w
0
1888
CIT-8AB (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz z CIT-8AB (7) obowiązuje do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 27 grudnia 2022 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za r
0
1887
CIT/8S (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8Sstanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od os
0
1875
CRBRZG (1) (archiwalny) Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
Od 1 października 2019 r. został uruchomiony system CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr grom
0
1862
CIT/JW (2) Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej
Deklaracja CIT-15J jest deklaracją składaną jako informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. Deklarację CIT-15J składają spółki jawne m
0
1834
PCC-4/B (1) Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnych gmin
Formularz PCC-4 (1) obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. Formularz PCC-4 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-4 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
3.0
1832
SPR/MT (1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego należy składać wraz z zeznaniem głównym. Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz można składać w wersji elektronicznej. W części A należy pod
3.3
1787
PIT/MIT (2) (2019-2023) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach
Formularz PIT/MIT stanowi załącznik dozeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Na deklaracji wykazuje się informacje dotyczącą środków trwałych: nazwę i wartość środka trwałego oraz przychód w poszczególnych miesiącach. Wzór został opublikowany w rozporządzeniu Ministra
0
1778
OSW-RD (2) Oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
OSW-RD (1)Oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych składają osoby fizyczne będące udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitał
0
1759
VAT-29 (1) Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego miejsca opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług telekomunikacyj
Druk VAT-29 (1) składaw przy dokonywaniu dwóch różnych czynności: w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dostawca (lub podatnik) jako zawiadomienia o wyborze miejsca op
0
1748
CIT/KW (3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Formularz CIT/KW"Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 7aa ustawy są o
0
1694
VIU-D C.2. (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS) - załącznik C.2.
Deklaracje VIU-D składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art. 130c ust. 2 ustawy. Deklaracje składają podatnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikac
0
1635
Strona 7 z 39

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.