Finanse i księgowość

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
  • SBJST (archiwalny) Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
    Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans. Skonsolidowany bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, w bilansie z...
    Liczba pobrań: 292
    Brak głosów
  • IDB (archiwalny) Informacja dodatkowa do bilansu
    Elementami obowiązkowymi sprawozdania finansowego są: bilans; rachunek zysków i strat; informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Dodatkowo sprawozdanie podlegające...
    Liczba pobrań: 4 833
    Brak głosów
  • SWZP Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
    Sprawozdanie składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w...
    Liczba pobrań: 293
    Brak głosów
  • DRSF Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej
    Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje: dane finansowe i informacje, o których mowa w § 3; informacje o wykonanych transakcjach płatniczych, z uwzględnieniem liczby i...
    Liczba pobrań: 480
    Brak głosów
  • SIMP Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu
    Inwentaryzację przeprowadza komisja , w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczącym komisji, i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu. Inwentaryzację mienia przekazywanej...
    Liczba pobrań: 1 021
    Brak głosów
  • AZ-KRH (archiwalny) Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki niewypłacone nierezydentom
    W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące stanów należności handlowych z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz stanów zaliczek wypłaconych nierezydentom w...
    Liczba pobrań: 365
    Brak głosów
  • SBJS (archiwalny) Skonsolidowany bilans jednostki sprawozdawczej
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się: z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które wchodzi w skład informacji dodatkowej, obejmującego co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia...
    Liczba pobrań: 289
    Brak głosów
  • AZ-UDZ Aktywa - udziały w spółkach będących nierezydentami
    W formularzu tym należy wykazać aktywa finansowe podmiotu sprawozdawczego obejmujące wszystkie formy udziałów kapitałowych, niebędących papierami wartościowymi, w przedsiębiorstwach i instytucjach będących nierezydentami. Aktywa te mogą...
    Liczba pobrań: 476
    Brak głosów
  • KSFS Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej
    Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje: informację o wartości posiadanych finansowych środków płynnych, z uwzględnieniem: środków pieniężnych w kasie, środków...
    Liczba pobrań: 489
    Brak głosów
  • FIDKH Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką
    Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku: imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego; rodzaj kredytu;...
    Liczba pobrań: 963
    Brak głosów