Finanse i księgowość

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • TW-1e (archiwalny) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych - blok E. 1.
  Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków...
  Liczba pobrań: 815
  Brak głosów
 • Wo_JPK (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_VAT
  W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_VAT w terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy: Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn...
  Liczba pobrań: 813
  Brak głosów
 • POR Protokół odbioru ruchomości
  Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynność egzekucyjną. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego, który dokonał tej czynności, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu niniejszego protokołu. Podstawą...
  Liczba pobrań: 812
  Brak głosów
 • CIT/8SP (2) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej ...
  Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, kt...
  Liczba pobrań: 811
  Brak głosów
 • WH-WOZ (2) Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
  Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w...
  Liczba pobrań: 809
  Brak głosów
 • CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza ...
  Formularz CIT/PM "Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie...
  Liczba pobrań: 808
  Brak głosów
 • Rach-Pb-pd (archiwalny) Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia (przekształcone dane porównawcze)
  Rachunek przepływów pieniężnych stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe sporządza się na...
  Liczba pobrań: 806
  Brak głosów
 • Bil-Mikro (archiwalny) Bilans - jednostki mikro
  Przy opracowywaniu bilansu oraz prezentowaniu wyniku finansowego jednostki mikro mają możliwość korzystać z uproszczonej formy rachunkowości, w kształcie wskazanym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo jednostka mikro: może...
  Liczba pobrań: 803
  Brak głosów
 • NIP-2 (9) - Rach (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Rachunki związane z działalnością
  W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać rachunki związane z działalnością (z wyjątkiem rachunku wskazanego do zwrotu podatku lub nadpłaty w poz. 51-54 części B.10.1.). W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy wypełnić załącznik...
  Liczba pobrań: 800
  Brak głosów
 • ORD-OG (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
  Wniosek ORD-OG należy kierować do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Katowicach, Poznania, Warszawy lub Łodzi. Pola jasne wypełnia wnioskodawca, pola ciemne wypełnia właściwy organ. Poz. 1 nie wypełnia się w przypadku, gdy wnioskodawcą jest...
  Liczba pobrań: 798
  Brak głosów