Finanse i księgowość

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
  • BIL-SpS (archiwalny) Bilans - spółdzielnia socjalna
    Bilans stanowi obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego – zarówno w przypadku jednostek stosujących uproszczone sprawozdania finansowe, jak i jednostek, których sprawozdania podlegają badaniom przez biegłych rewident...
    Liczba pobrań: 770
    Brak głosów
  • FVATPM Faktura VAT - procedura marży
    Procedura VAT-marża pozostaje jedną ze szczególnych metod rozliczania podatku VAT. W związku z jej specyfiką, charakterystyczne są również metody wystawiania faktur wynikających z jej stosowania. Podatnik procedurę marży może stosować...
    Liczba pobrań: 769
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • CIT/8S (2) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej ...
    Formularz CIT/8S stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej....
    Liczba pobrań: 766
    Brak głosów
  • ZP-ZOC Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę
    Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zawiera w sobie m.in. następujące sekcje: Zamawiający, gdzie podajemy informacje dotyczące zamawiającego, takie jak: pełna nazwa firmy adres czy numer telefonu....
    Liczba pobrań: 766
    Brak głosów
  • BP (archiwalny) Bilans placówki
    Bilans placówki został określony w rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
    Liczba pobrań: 763
    Brak głosów
  • OoSM (archiwalny) Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne
    Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679)) są obowiązane do złożenia oświadczenia...
    Liczba pobrań: 762
    Brak głosów
  • GUS SP (2014) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014
    Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania...
    Liczba pobrań: 759
    Brak głosów
  • WH-WPP (1) (archiwalny) Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
    Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w...
    Liczba pobrań: 757
    Brak głosów
  • PruW Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
    Umowa o współpracy należy do tzw. umów nienazwanych w konsekwencji czego od woli kontraktujących stron zależy, jakie zasady jej rozwiązania ustalone zostaną w umowie. To umowa wskazywać powinna zatem ewentualny okres wypowiedzenia wsp...
    Liczba pobrań: 756
    Brak głosów
  • OOoU Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
    Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego
    Liczba pobrań: 755
    Brak głosów