Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WoWPB-G(P) (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę powiat Gorzów Wlkp.
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: Wniosek o pozwolenie na budowę.
  Liczba pobrań: 166
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • GUS SP (2015) s.2 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 2
  Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania...
  Liczba pobrań: 167
  Brak głosów
 • ZRB-Po (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych Poznań
  Do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; kopię mapy zasadniczej/ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją lub odpowiednie szkice albo rysunki; część opisowo-graficzną...
  Liczba pobrań: 167
  Brak głosów
 • WWWEGB-Kat (ud) (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych kierowany do ...
  Wniosek składa się do Urzędu Miasta Katowice Wydziału Geodezji Referat Katastru Nieruchomości. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP oraz...
  Liczba pobrań: 168
  Brak głosów
 • SrS (archiwalny) Sprawozdanie rachunkowe syndyka
  Sprawozdanie rachunkowe syndyka składane jest po ukończeniu postępowania w sprawie upadłości. Sprawozdanie należy przedstawić sędziemu - komisarzowi w terminie, który został przez niego wyznaczony. Do kosztów postępowania...
  Liczba pobrań: 169
  Brak głosów
 • WWWEGB-pK (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków powiat ...
  Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków są wydawane w formie wypisów z rejestru gruntów, wypisów i wyrysów do celów prawnych, wypisów o niepełnej treści, informacji o przedmiocie oraz w...
  Liczba pobrań: 169
  Brak głosów
 • WWWEGB-Gorz (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków Gorzów Wielkopolski
  Wymagane dokumenty: W przypadku kiedy wnioskodawcą o wypis, wyrys lub informację jest właściciel (współwłaściciel) lub osoba przez niego upoważniona- wniosek W przypadku kiedy wnioskodawcą o wypis, wyrys lub informację jest właściciel...
  Liczba pobrań: 169
  Brak głosów
 • DDSD Decyzja dokonująca sprostowanie decyzji
  Wydana przez organ podatkowy oraz doręczona stronie decyzja podatkowa może nie w pełni odzwierciedlać stan faktyczny, którego ma dotyczyć. Może zatem zawierać pewne braki formalne, których skutki prawne można zminimalizować dokonując...
  Liczba pobrań: 170
  Brak głosów
 • PoWZUO Postanowienie o wyrażeniu zgody na umorzenie odsetek
  Organy podatkowe mają prawo czy to z urzędu, czy też na wniosek podatnika udzielać ulg w spłacaniu podatków oraz zaległości podatkowych. Ulgi podatkowe tego rodzaju pozostają działaniem szczególnym, a zatem wystąpić mogą one jedynie,...
  Liczba pobrań: 170
  Brak głosów
 • OoZ (archiwalny) Ogłoszenie o zamówieniu
  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz...
  Liczba pobrań: 170
  Brak głosów