Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Formularze bazowe druki do wypełnienia

UdPDO Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)
Powierzenie danych osobowych odbywa się co do zasady między klientem a administratorem danych osobowych. Między tymi podmiotami dochodzi bowiem do udzielenia zgody na wykorzystanie danych podmiotu powierzającego dane (jego własnych informacji). Podmiot, który uzyskuje możliwość p
3.5
6019
RACH15 (od 2014) (archiwalny) Rachunek (do sprzedaży bez VAT) 15 pozycji
Rachunek jest dokumentem potwierdzającym wykonanie określonej czynności (wydania towaru lub wykonania usługi). Podmioty wystawiające: Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokona
0
6015
PIT-DZ (2) Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+
Formularz PIT-DZ składa podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy (tzw. ulga dla rodzin 4+).Obowiązku złożenia informacji nie ma podatnik, który za rok podatkowy, w którym
5.0
6010
PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem. Wzgłoszeniu określ rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone przez ciebie zgłoszenie, to urząd uzna
5.0
5970
KRUS ZO-1/03/2021 (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno
2.8
5966
RWP-P-Wr Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Wrocław
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu: wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu, dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana), dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania w przypadku osób fizyczny
1.9
5965
RUPSOW Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Zgodnie z zapisem art. 361§1 kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować jedynie w przypadku spełnienia poniższych warunków: jeżeli umowa była zawarta
0
5946
PWUZ-T Pełnomocnictwo - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek powinien zawierać: określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyc
3.0
5938
GUS Z-05 (2022) Badanie popytu na pracę
Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 8 października 2022 r. za III kwartał 2021 r., do 11 stycznia 2023 r. za IV kwartał
0
5931
Ood (ZUS) Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odwołania od decyzji ZUS rozpatruje sąd powszechny pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy procedury związanej z prowadzeniem tego typu postępowań określone są w art. 459 – 477(16) ustawy z dnia z dnia 17 l
3.0
5930
EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego
Kiedy się zameldować: najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania, jeślimieszkasz na stałepod konkretnym adresem — zamelduj się napobyt stały, jeślimieszkasztymczasowopod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 m
4.0
5921
PIT-DZ (1) (archiwalny) Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+
Formularz PIT-DZ składa podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy (tzw. ulga dla rodzin 4+).Obowiązku złożenia informacji nie ma podatnik, który za rok podatkowy, w którym
0
5903
AKC-4/AKC-4zo (7) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego
Formularz AKC-4/AKC-4zo należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku energii elektrycznej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w przypadku wyrobów gazowych – zgodnie z art. 24b ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
2.4
5900
VAT-S1 Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny), znany jako VAT-S1 to formularz informujący Urząd Skarbowy odokonanym spisie z natury dla celów podatku VAT. Spis z natury należy sporządzić, gdy: podatnik rozwiązuje spółkę cywilną lub handlow
0
5893
RdUOD (2023) Rachunek do umowy o dzieło (do 200 zł)
Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawkiPIT z 17 do 12 procent. Umowa o dzieło, w której przychód nie przekracza 200 zł posiadać powinna szczególny rodzaj rachunku. Przychód z tytułu takiej umowy jest bowie
0
5887
ZUS RSP-D (archiwalny) Korekta wniosku o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wniosek złożony przed 01.07.2020)
Nowy wniosek RSP-D Korekta wniosku składasz wyłącznie papierowo jeżeli zmiana dotyczy wniosku złożonego przed 1 lipca 2020 r. W takim przypadku musisz złożyć korektę wniosku o świadczenie postojowe dla działalności. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospod
0
5878
ZUS RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek - wersja papierowa
Formularz RZS-P zastąpił drukZUS-EZS-P. Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że
0
5854
ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 21 sierpnia 2018 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
0
5826
KPO Karta przekazania odpadu
Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Karta stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Dokument przygotowuje posiadacz odpadów, który przekazuje odpady podając informacje dotyczące numeru karty, który jes
0
5809
FZ Faktura zaliczkowa KSeF
Fakturę zaliczkową wystawia się, aby udokumentować otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności - dostawą towarów lub wykonaniem usługi. Taki dokument musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz dodatkowo otrzymaną kwotę zapłaty, wyliczoną proporcjonalnie kwotę po
0
5805
Strona 24 z 328

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.