Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • BDO-5.2 Dział V tabela 2
  Rejestr BDO - inaczej nazywany Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - gromadzi oraz zarządza informacjami dot. gospodarki odpadami przez przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca...
  Liczba pobrań: 435
  Brak głosów
 • GUS PNT-01 (archiwalny) (2016) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2016 r.
  Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w podręczniku Frascati Manual, stosowanych...
  Liczba pobrań: 435
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZoTRRBa-Po (od 2014) (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań (powiat ...
  Druk Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań należy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznań. Na druku należy wskazać datę rozpoczęcia robót oraz jakie roboty zostaną rozpoczęte. Na...
  Liczba pobrań: 435
  Brak głosów
 • DM-A (archiwalny) Wykaz budynków zlokalizowanych na nieruchomości - załącznik do deklaracji DM o wysokości ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji DM o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm)...
  Liczba pobrań: 435
  Brak głosów
 • WoWPBR-Po (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Poznań
  Formularz archwialny, obowiązywał do 31.03.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Poznań oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Poznań.
  Liczba pobrań: 435
  Brak głosów
 • WoWTN-T Wniosek o wydanie wtórnika nalepki/tablic rejestracyjnych Toruń
  W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek po: złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań przedstawieniu...
  Liczba pobrań: 435
  Brak głosów
 • ZoWW Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców stanowi podstawę dla urzędu gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały, do wprowadzenia informacji dodatkowej do rejestru...
  Liczba pobrań: 434
  Brak głosów
 • WoWZPG-Wr Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Wrocław
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborców w formie pisemnej bądź elektronicznej. Zaświadczenie odbiera wyborca lub osoba przez niego upoważniona....
  Liczba pobrań: 434
  Brak głosów
 • DOP-2 (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie ...
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej ucpg. Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej...
  Liczba pobrań: 434
  Brak głosów
 • PoUOSPK (archiwalny) Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
  Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w...
  Liczba pobrań: 433
  Brak głosów