Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WoPDB-Rz (archiwalny) Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Rzeszów
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 423
  Brak głosów
 • ZUS REU (archiwalny) Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
  Wniosek ZUS REU należy wypełnić, jeżeli w toczących się postępowaniach egzekucyjnych ZUS dokonał czynności egzekucyjnych i chcesz aby zostały uchylone. Po rozpatrzeniu  wniosku, ZUS wyda postanowienie o uchyleniu lub odmowie...
  Liczba pobrań: 422
  Brak głosów
 • WZIN-Rz(OM) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Rzeszów (osoba małoletnia)
  Wymagane dokumenty: wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, dowód zapłaty opłaty skarbowej, ważny dowód osobisty  – do wglądu oraz odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy, odpis zupełny aktu małżeństwa w...
  Liczba pobrań: 422
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WnNR MSiT Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub minister właściwy do spraw turystyki. Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny...
  Liczba pobrań: 421
  Brak głosów
 • WoPDB-Kat (archiwalny) Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Katowice
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 421
  Brak głosów
 • ZZB-Op Zawiadomienie o zakończeniu budowy Opole
  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,...
  Liczba pobrań: 421
  Brak głosów
 • POdS Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw spółki
  Jako ogólne pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki podmiot może określonej osobie lub grupie osób udzielić prokury. Jest ona pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru...
  Liczba pobrań: 420
  Brak głosów
 • DWOOK-zal (archiwalny) Karta nieruchomości - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ...
  Karta nieruchomości - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - Kielce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)...
  Liczba pobrań: 420
  Brak głosów
 • WoWPBR-Kr (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Kraków
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Kraków oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Kraków.
  Liczba pobrań: 420
  Brak głosów
 • WoWZZ-Sz (wspol) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu na terenie miasta Szczecin
  Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenie z akt ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie Szczecina)  lub wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o wymeldowaniu) lub wniosek o wydanie zaświadczenia...
  Liczba pobrań: 420
  Brak głosów