Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZZ-Z (1) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych państw ...
  Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków...
  Liczba pobrań: 449
  Brak głosów
 • ZoWW Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców stanowi podstawę dla urzędu gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały, do wprowadzenia informacji dodatkowej do rejestru...
  Liczba pobrań: 449
  Brak głosów
 • WoWZPG-Wr Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Wrocław
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborców w formie pisemnej bądź elektronicznej. Zaświadczenie odbiera wyborca lub osoba przez niego upoważniona....
  Liczba pobrań: 449
  Brak głosów
 • WoWDB-Op Wniosek o wydanie dziennika budowy Opole
  Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości...
  Liczba pobrań: 449
  Brak głosów
 • DO-1 B (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość ...
  Do złożenia deklaracji obowiązany jest: właściciel budynku jednorodzinnego; właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa zarządca wsp...
  Liczba pobrań: 448
  Brak głosów
 • BDO-4.6 Dział IV tabela 6
  Rejestr BDO - inaczej nazywany Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - gromadzi oraz zarządza informacjami dot. gospodarki odpadami przez przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów
 • WnNR MSW Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny: osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto; efektywnie realizował zadania i cele statutowe; terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów
 • ILW-Wr (archiwalny) Informacja o lokalach i właścicielach lokali w budynkach wielolokalowych - załącznik ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - Wrocław. Termin składania: W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów
 • WoWZZ-Sz (wsz) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wszystkich zameldowaniach na terenie miasta Szczecin
  Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie Szczecina)  lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o wymeldowaniu) lub Wniosek o wydanie...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów
 • WWD-Wa (OF) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (osoba fizyczna) Warszawa
  Wymagane dokumenty: Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów