Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WWD-Wa (P) Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów (przedsiębiorca) Warszawa
  Wymagane dokumenty: 1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o...
  Liczba pobrań: 404
  Brak głosów
 • WWZPG-B Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Bydgoszcz
  Wyborca, obywatel polski, stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt...
  Liczba pobrań: 404
  Brak głosów
 • WUWZ-Gorz Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy Gorzów Wielkopolski
  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wraz z załącznikami do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w przypadku inwestycji na terenie zamkniętym do wojewody). Dokumenty wniosek o ustalenie warunk...
  Liczba pobrań: 403
  Brak głosów
 • SrS_zal_G Sprawozdanie rachunkowe syndyka - Załącznik G
  Ten formularz może posłużyć jako dodatkowa strona A4 z wypełnionymi danymi w części G podstawowego formularza sprawozdania rachunkowego syndyka. Sprawozdanie rachunkowe syndyka składane jest po ukończeniu postępowania w sprawie...
  Liczba pobrań: 402
  Brak głosów
 • OPD-1 (2) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa do doręczeń
  Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Zawiadomienie OPD-1 (1) może być złożone  przez osobę ustanawiającą pełnomocnika szczególnego (tj. przez podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby...
  Liczba pobrań: 402
  Brak głosów
 • OFNO Oświadczenie o fakcie niegenerowania odpadów komunalnych - Aglomeracja Poznań
  We wniosku, podając swoje dane, składamy oświadczenie, że na terenie nieruchomości nie powstają odpady komunalne. Należy podać pełną nazwę i adres nieruchomości oraz można dodatkowo napisać wyjaśnienie. Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.
  Liczba pobrań: 402
  Brak głosów
 • WoPDB-mT (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby miasto ...
  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna.  Pozwolenie na budowę może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, czyli w...
  Liczba pobrań: 402
  Brak głosów
 • WDSW-Kr(bm) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (osoba niezameldowana) Kraków
  Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę...
  Liczba pobrań: 402
  Brak głosów
 • OoBPI Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania
  Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której...
  Liczba pobrań: 401
  Brak głosów
 • WDSW(n)-G (archiwalny) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dot. wyborcy niepełnosprawnego, wyborcy ...
  Wyborca niepełnosprawny, który złoży pisemny wniosek najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów, zostaje dopisany do listy wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajdują się lokale dostosowane...
  Liczba pobrań: 401
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)