Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • APP Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. Nie może być nią osoba, która wchodzi w skład komisji...
  Liczba pobrań: 421
  Brak głosów
 • PW Pełnomocnictwo - wymeldowanie
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W...
  Liczba pobrań: 2 725
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (6 głosów)
 • ZWC (archiwalny) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego...
  Liczba pobrań: 1 072
  Brak głosów
 • OZPD Oświadczenie zgoda przeniesienie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennego/o ...
  W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy osoby składającej oświadczenie.  Wyrażamy w nim zgodę na przeniesienie decyzji:  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,  - o pozwoleniu na...
  Liczba pobrań: 936
  Brak głosów
 • WoPDB-ZG (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Zielona Góra
  Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma przenieść decyzję pozwolenia na budowę. Dokumenty: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Załączniki: Zgoda inwestora (strony), dla...
  Liczba pobrań: 443
  Brak głosów
 • WoPDB-Wa (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Warszawa
  Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie decyzji; zgoda strony (poprzedniego inwestora) na rzecz której decyzja została wydana; oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji; oświadczenie...
  Liczba pobrań: 461
  Brak głosów
 • WoPDB-(p)Po (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę (powiat) Poznań
  Konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy. Przepisaniu podlega ważne pozwolenie na budowę. W przypadku wygaśnięcia...
  Liczba pobrań: 391
  Brak głosów
 • WoPDB-Ol (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Olsztyn
  Wymagane dokumenty: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na  budowę W załączeniu dołączyć: zgodę poprzedniego Inwestora na  przeniesienie niniejszej decyzji, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele...
  Liczba pobrań: 380
  Brak głosów
 • WoPDB-L (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Lublin
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 378
  Brak głosów
 • WoPDB-Kr (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę Kraków
  Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć: kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na...
  Liczba pobrań: 408
  Brak głosów