Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • OśoN Oświadczenie o niezamieszkiwaniu - Rzeszów
  W tym formularzu składamy oświadczenie, że nieruchomość nie jest zamieszkała - należy podać dokładny adres tej nieruchomości.  Składamy również oświadczenie, że zobowiązujemy się do złożenia do Prezydenta Miasta Rzeszowa deklaracji o...
  Liczba pobrań: 519
  Brak głosów
 • OoNOK Oświadczenie o niepowstawaniu odpadów komunalnych - Rzeszów
  Użytkownicy lokali ubiegający się o zwolnienie z opłat za odpady komunalne powinni złożyć oświadczenie o niezamieszkaniu i niepowstawaniu odpadów komunalnych w lokalu do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc niezamieszkania w lokalu. We...
  Liczba pobrań: 463
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZN-1/A Rz (archiwalny) Dane o właścicielach nieruchomości - Rzeszów
  Formularz ZN-1/A stanowi załącznik nr 2 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1. Załącznik ZN-1/A należy wypełnić jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch wspó...
  Liczba pobrań: 559
  Brak głosów
 • ZN-1 Rz (archiwalny) Dane o nieruchomości - Rzeszów
  Załącznik ZN-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel zobowiązany jest złożyć odrębne załączniki ZN-1 dla każdej nieruchomości. W przypadku zabudowy wielolokalowej załącznik...
  Liczba pobrań: 512
  Brak głosów
 • DWOOK-Wr (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wrocław
  Podstawa prawna: Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Termin składania: W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających...
  Liczba pobrań: 916
  Brak głosów
 • ILW-Wr (archiwalny) Informacja o lokalach i właścicielach lokali w budynkach wielolokalowych - załącznik ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - Wrocław. Termin składania: W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów
 • OLZ Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych - Warszawa
  Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych Składane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje dotyczące deklaracji, aktualności, stawki opłat dostępne są na stronie Urzędu Miasta.
  Liczba pobrań: 705
  Brak głosów
 • WWPE Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego)
  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł...
  Liczba pobrań: 1 521
  Brak głosów
 • WoUPJZ (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka...
  Liczba pobrań: 805
  Brak głosów
 • WoUPZP (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku;...
  Liczba pobrań: 556
  Brak głosów