Formularze urzędowe i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WWWEGB-mK (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków miasto Kielce
  Wymagane dokumenty: Wniosek, W przypadku braku założenia księgi wieczystej dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np.: akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia sądu) Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów...
  Liczba pobrań: 148
  Brak głosów
 • VAT-28/D (1) (archiwalny) Zwrot kaucji gwarancyjnej
  Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Wniosek VAT-28 wraz z załącznikami należy złożyć w przypadku przyjęcia, przedłużenia...
  Liczba pobrań: 149
  Brak głosów
 • POUD Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji
  Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie decyzji. Organ, do którego wniosek jest adresowany nie jest jednak związany wnioskiem, może wiec również odrzucić go i nie prostować wydanego pierwotnie aktu. Odmowa uzupełnienia...
  Liczba pobrań: 149
  Brak głosów
 • WWWEGB-pKra (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu i kserokopii mapy ewidencyjnej z operatu ...
  Wniosek składa się do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Informacje z operatu...
  Liczba pobrań: 149
  Brak głosów
 • VAT-14/A (2) (archiwalny) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
  Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania...
  Liczba pobrań: 150
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • ZRB-Wa (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego - wykonania robót budowlanych nie wymagających ...
  Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
  Liczba pobrań: 150
  Brak głosów
 • WOWAC-B (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Bydgoszcz
  Wymagane dokumenty: dowód osobisty /do wglądu/ podanie oryginał dowodu wpłaty Opłaty odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł. odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł. na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy...
  Liczba pobrań: 151
  Brak głosów
 • CBC-R (1) - zal Informacja o grupie podmiotów - lista jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów
  Informację o grupie podmiotów CBC-R (1) składa jednostka raportująca, o której mowa w art. 82 pkt 4 ustawy, na podstawie art. 83 ust. 1 albo art.84 ust. 1 ustawy. Termin składania: 12 miesięcy od dnia zakończenia...
  Liczba pobrań: 152
  Brak głosów
 • DDSD Decyzja dokonująca sprostowanie decyzji
  Wydana przez organ podatkowy oraz doręczona stronie decyzja podatkowa może nie w pełni odzwierciedlać stan faktyczny, którego ma dotyczyć. Może zatem zawierać pewne braki formalne, których skutki prawne można zminimalizować dokonując...
  Liczba pobrań: 153
  Brak głosów
 • VAT-IM (4) (archiwalny) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
  Deklarację importową VAT-IM wypełnia się łącznie z załącznikiem VAT-IM/A, który stanowi szczegółową informację na temat dokonanego importu, rozliczanego w tej deklaracji. Deklaracja importowa składana jest przez podatników...
  Liczba pobrań: 154
  Brak głosów