Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

GUS druki do wypełnienia

GUS SP-3 (2022) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2022
Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 16 marca 2023 r. Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowań zbiorczyc
0
16 507
GUS F-01/I-01 (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz.459, z późn. zm.). Dane wykazywane w sprawozdaniu
0
13 859
GUS RG-OP Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej
We wnioskuo wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarkinarodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisuosoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnejlub jej jednostki lokalnejnależy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis, zmi
2.0
13 101
GUS Z-KW Statystyczna karta wypadku
Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Kartę
0
9015
GUS Z-06 (2022) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2022 rok
Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 18 stycznia 2022 r./do 2 lutego 2022 r Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami do formular
0
8897
GUS Z-10 (2022) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 rok
Przekazanie sprawozdania Z-10 o warunkach pracy odbywa się zasadniczo elektroniczne. Forma papierowa może być jednak stosowana przez przedsiębiorców zatrudniających 5 lub mniej pracowników. Jednak skorzystanie z papierowej formy zgłoszenia jest możliwe po uprzednim przesłaniu inf
0
6829
GUS DG-1 (2023) Meldunek o działalności gospodarczej
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
6328
GUS Z-05 (2022) Badanie popytu na pracę
Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 8 października 2022 r. za III kwartał 2021 r., do 11 stycznia 2023 r. za IV kwartał
0
5931
GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis
2.0
5114
GUS RG-OF Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG należy podać dane podmiotu, któreg
2.0
5064
GUS Z-03 (2023) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Formularz GUS Z-03 należy przekazać w terminie do 12. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Formularz Z-03 składa się z jednej części zatytułowanej "Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej", w której jednostki sprawozdawcze wpisują m.in. symbol rodzaju
0
4637
GUS P-01 (2022) Sprawozdanie o produkcji za 2022 rok
Formularz GUS P-01 należy przekazać w terminie do 28 lutego 2023 r. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane
0
4624
GUS SP (2022) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2022 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
3956
GUS SOF-1 (2020) Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok 2020
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika zObwieszczeniaMarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021no t r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443). Zbierane na tym formularzu dane są chronione
3.0
3896
GUS RF-03 (2022) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
3790
GUS RF-01 (2023) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
Formularz należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2022 poz. 459, z późn. zm.), jeżeli nie podano innego sposobu prezentacji danych. Objaśnienia dotyczą klasyfikacji aktywów i pasywów finansowych oraz podziału sektorowego. Podmio
0
3730
GUS RF-03 (2022) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych - druk dla celów wewnętrznych (z możliwością wpisania kwot w zł gr)
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąze
0
3601
GUS PNT-01 (2022) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2022 r.
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w Podręczniku Frascati 2015, stosowanych w krajach członkowskich OECD i UE (rozporz
1.0
3565
GUS RF-03 (2021) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych - druk dla celów wewnętrznych (z możliwością wpisania kwot w zł gr)
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
3442
GUS DNU-R (2022) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2022
Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w
0
3171
Strona 1 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.