Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

GUS druki do wypełnienia

GUS PNT-02 obj. (2020-2022) Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2020–2022
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle (PNT-02) lub w usługach (PNT-02u) dotyczy działalności innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo w latach 2020-2022, w tym w szczególności ochrony własności intelektualnej oraz nowych lub ulepszonych produktów i procesów biznesowych wd
5.0
1522
GUS B-01 (2022) Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych za rok 2022
Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy
0
1516
GUS H-01/g (2020) Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
Placówki gastronomiczne są to zakłady i punkty gastronomiczne stałe i sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zaja
0
1505
GUS SP (2022) s.3 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 - załącznik strona 3
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1488
GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2020
Sprawozdanie wypełniają jednostki prowadzące zarówno porównawczy jak i kalkulacyjny układ kosztów. Zgodnie z rozdz. 5 art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) jednostka, która prowadzi kalkulacyjny układ kosztów zobowiązana jest
0
1426
GUS SP (2022) s.2 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 - załącznik strona 2
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2022 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1398
GUS SP (2022) s.16 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 - załącznik strona 16
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1389
GUS Z-12 (2020) Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 15 marca 2021 r. Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowań zbiorczyc
0
1364
GUS G-06 (2020) Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu za rok 2020
Formularz wypełniają jednostki, które wykazują obrót odpadami nadającymi się do recyklingu. Odpady nadające się do recyklingu są to użyteczne materiały odpadowe powstające w procesach produkcyjnych (odpady poprodukcyjne), wyroby zużyte (odpady poużytkowe) oraz wstępnie wysortowan
0
1356
GUS SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców za 2019 r.
Badanie ma charakter dobrowolny. Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r.
0
1351
GUS Z-KW Obj Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statycznej karty pojazdu (Z-KW)
Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Kartę
0
1348
GUS SSI-01 Ob Objaśnienia do sprawozdania GUS SSI-01
Formularz SSI-01 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działaln
0
1345
GUS SP (2022) s.13 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 załącznik strona 13
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1287
GUS SP (2022) s.15 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 - załącznik strona 15
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1283
GUS SP (2022) s.20 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 - załącznik strona 20
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1282
GUS Z-KW Obj (archiwalny) Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statycznej karty pojazdu (Z-KW)
Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Kartę
0
1243
GUS CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób (2021)
Formularz CBSG/01 należy wypełnić zgodne z zamieszczonymi opisami. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 s
0
1142
GUS RG-OP_obj Objaśnienia do RG-OP - Wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki
We wnioskuo wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarkinarodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisuosoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnejlub jej jednostki lokalnejnależy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis, zmi
0
1103
GUS P-02 (2017) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Formularz GUS P-02 należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pr
5.0
977
GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016
Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 31 maja 2017 r. Działalność bieżąca służąca ochronie środowiska obejmuje: funkcjonowanie urządzeń i wyposażenia ochrony środowiska, inną działalność niezwiąz
0
853
Strona 3 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.