Inne

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • UpnZ Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
  Celem zabezpieczenia roszczeń jednego podmiotu w stosunku do drugiego dopuszczalne jest przeniesienie własności majątku w taki sposób, że wykonanie określonego umownie zobowiązania spowoduje zwrot własności i zwolnienie zobowiązania. Spotyka...
  Liczba pobrań: 228
  Brak głosów
 • UpnZ zal. Załącznik do umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
  Celem zabezpieczenia roszczeń jednego podmiotu w stosunku do drugiego dopuszczalne jest przeniesienie własności majątku w taki sposób, że wykonanie określonego umownie zobowiązania spowoduje zwrot własności i zwolnienie zobowiązania. Spotyka...
  Liczba pobrań: 170
  Brak głosów
 • UPPIP Upoważnienie do przeprowadzenia przez organ Państwowej Inspekcji Pracy kontroli przedsiębiorcy oraz ...
  Inspektor pracy przeprowadza kontrolę przedsiębiorcy oraz kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań po okazaniu legitymacji służbowej i okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 24 i art. 22 ust. 3 ustawy o...
  Liczba pobrań: 709
  Brak głosów
 • UPR-1 (1) Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o ...
  Upoważnienie składa  podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Termin złożenia: Wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej oraz wniosku...
  Liczba pobrań: 1 300
  Brak głosów
 • UPR-2 (1) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli ...
  Oświadczenie składa  podmiot, który udzielił upoważnienia, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Termin powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego: Następnego...
  Liczba pobrań: 689
  Brak głosów
 • UrZP Umowa o realizację zadania publicznego
   
  Liczba pobrań: 568
  Brak głosów
 • UsP Ugoda w sprawie płatności
  Podstawową zasadą rozliczeń zaległych zobowiązań jest naliczanie odsetek za zwłokę. W efekcie podmiot pozostający w zwłoce opłacić musi nie tylko dług, ale również naliczone odsetki za zwłokę. Przepisy ustalają szczegółowo, w jaki spos...
  Liczba pobrań: 438
  Brak głosów
 • UsuS Umowa sprzedaży udziałów spółki
  Udział w spółce będącej osobą prawną podlegać może zbyciu – sprzedaży, darowiźnie, jak i przekazaniu celem wykonywania praw z udziału.    W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie udziału, jego...
  Liczba pobrań: 321
  Brak głosów
 • UUa Umowa uaktywniająca (umowa z nianią)
  Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie...
  Liczba pobrań: 554
  Brak głosów
 • UucL Umowa użyczenia części lokalu
  Jedną z metod korzystania z rzeczy (nieruchomości, ruchomości) jest oddanie jej w użyczenie. W takim przypadku użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy....
  Liczba pobrań: 1 289
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (5 głosów)