Inne

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
  • WoSoZNP Wniosek o stwierdzenie oraz zwrot nadpłaty podatku
    Podatnik ma prawo, w razie stwierdzenia nadpłaty podatku, złożyć wniosek o jej stwierdzenie. W przypadku uznania samej nadpłaty podatnik może wnioskować o zwrot lub o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych....
    Liczba pobrań: 4 787
    Brak głosów
  • DW Dowód wewnętrzny
    Dokumentacja księgowa na podstawie dowodu wewnętrznego dotyczyć może wyłącznie ściśle określonych czynności. Dowód wewnętrzny musi zawierać co najmniej: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w innych przypadkach...
    Liczba pobrań: 8 361
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • GUS B-01 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw ...
    Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą...
    Liczba pobrań: 1 161
    Brak głosów
  • PoPSR Prośba o potwierdzenie stanów rozrachunków
    Czynność potwierdzenia stanów wzajemnych rozrachunków inicjowana jest przez wierzyciela i zobowiązuje dłużnika do odpowiedzi w formie potwierdzenia zgodności wskazanych sald lub wskazania niezgodności i wartości kwestionowanych, a...
    Liczba pobrań: 3 512
    Brak głosów
  • SD-2 (6) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku
    Formularz SD-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Miejscem składania jest Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę...
    Liczba pobrań: 2 090
    Brak głosów
  • PK-KPiR PK - polecenie księgowania - dowód księgowy KPiR
    Prowadzący uproszczoną księgowość rozliczają koszty, których nie mają możliwości obejmować standardowymi dowodami zewnętrznymi. Koszty rozliczane są w takim przypadku co do zasady dowodami wewnętrznymi, jednak są one wystawiane wyłącznie w...
    Liczba pobrań: 1 139
    Brak głosów
  • WZP-1R (4) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo ...
    Deklarację WZP-1R składa przedsiębiorstwo państwowe. Deklarację należy złożyć 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego albo 14 dni po sporządzeniu tego sprawozdania jeśli nie podlega ono obowiązkowi zatwierdzenia. Formularz WZP-1R należy...
    Liczba pobrań: 2 112
    Brak głosów
  • WLP (archiwalny) (2020) Wieloosobowa / zbiorcza lista płac (umowa o pracę)
    Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2020 r. Księgowanie wypłat wynagrodzeń pracowniczych odbywa się na podstawie dowodów wewnętrznych własnych. Dowód taki powinien spełniać wszystkie warunki dowodu księgowego. Dla celów...
    Liczba pobrań: 19 199
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (4 głosy)
  • WDUK-D Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
    Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest...
    Liczba pobrań: 1 459
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (4 głosy)
  • WDUK-W Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
    Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest...
    Liczba pobrań: 1 195
    Brak głosów