Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

PIT druki do wypełnienia

Wn-Po Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Od 2020 płatnik ma obowiązek u osób do ukończenia 26 r.ż. stosować zwolnienie z podatku do limitu uzyskania przychodu 85.528 zł (przychód brutto). Limit dotyczy każdego płatnika, który będzie zatrudniał tę sama osobę. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której zaliczki nie będą p
5.0
4584
PIT5PL20 (archiwalny) Zaliczki na podatek i składki społeczne i zdrowotne - skala podatkowa dla PIT-36 (dawny PIT-5)
Kalkulator pozwala na obliczanie wartości zaliczek PIT z działalności gospodarczej, wysokość składki społecznej i zdrowotnej zgodnie ze zmianami, które weszły 1 lipca 2022 r. związanymi z Polskim Ładem. Założenia: Kalkulator uwzględnia nowe zasady (Polski Ład 2.0) od miesiąca
5.0
4371
PIT/WZR (2) (archiwalny) (2021-2022) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
PIT/WZR Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych stanowi załącznik do zeznań PIT-28 i PIT-28S. Informację PIT/WZR wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 11 ust. 4-19 ustawy z dnia
0
4321
Wn-OP (archiwalny) Wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%
Począwszy od 1 października 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych stosować będą do wypłacanych wynagrodzeń i świadczeń nową skalę podatkową. Zaliczka na podatek ustalana będzie w 2019 r. w oparciu o stopę podatkową 17%, natomiast podatek roczny wyniesie 17,75%.
2.7
3970
UZ-M Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci zwolnieni
4.0
3488
PIT-WZ (1) (archiwalny) (2017) Wniosek PIT - Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy
Wniosek o sporządzenie zeznania mogą złożyć podatnicy, uzyskujący dochody od płatników określonych w art. 31, art.33, art.34, art.35 ust.1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek będzie składany wyłącznie za pośrednictwem środkó
0
3389
ORD-ZU (2) - w. ang JUSTIFICATION OF REASONS FOR RETURN ADJUSTMENT
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona składana elek
0
3275
ORD-ZU (2) - w. niem. BEGRÜNDUNG DER URSACHEN FÜR DIE BERICHTIGUNG DER VORANMELDUNG
Formularz został przygotowany w niemieckiej wersji językowej. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest do
3.0
3223
WoZNad Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanej w deklaracji PIT
Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. W przypadku podatników podatku dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Wniosek o zwrot nadpłaty należy sporządzić wyłącznie w przypadku, gdy wartość nadpłaty nie przekrac
3.5
3083
OoWOD Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361) - podatek liniowy
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, są co do zasady opodatkowane na zasadach skali podatkowej (podatek 18-32%). Można jednak zamiast tego złożyć oświadczenie o zastosowaniu do ich dochodów podatku liniowego, pobieranego według 19% stopy procentowej lub oświadczenie lub wnio
0
3056
WosNP Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku PIT składany może być przez podatników, którzy: kwestionują zasadność pobrania podatku przez płatnika podatku albo wysokość pobranego przez niego podatku, w zeznaniach lub deklaracjach wykazali zobowiązanie podatkowe niezależnie lub w w
4.0
2932
WoWOD Wniosek o wydanie odpisu deklaracji podatkowej PIT
Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Stąd też organ skarbowy na wniosek podatnika zobowiązany jest wydać mu uwierzytelnione odpisy lub kopie złożonych wcześniej deklaracji podatkowych. Opłata skarb
5.0
2786
PIT-14 (7) (od XII 2013) Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mi
Formularz PIT-14 stanowi informację o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Informację zobowiązana jest sporządządzać spółd
0
2625
WoZNPD Wniosek o zaliczenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanej w deklaracji PIT, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. W przypadku podatników podatku dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych
0
2595
OMoOP Oświadczenie małżonków o opodatkowaniu całości przychodów z najmu i umów podobnych przez jednego z nich
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się co do zasady proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udział
5.0
2506
OoZOR Oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla prowadzących działalność gospodarczą)
Co do zasady dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są co do zasady opodatkowane na zasadach skali podatkowej. Podatnik może jednak złożyć oświadczenie o zastosowaniu do tych przychodów podatku liniowego, dla którego stosowane jest opodatko
5.0
2423
KznPZZ2023 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne (dla umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)
Kalkulatory przestawia rozliczenie miesięczne i roczne dla umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło. Kalkulator w algorytmie uwzględnia: nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 koszty autorskie rozliczenie wspólne z małżonkiem korzystanie z ulgi dla klasy średnie
0
2177
PdPSD Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw podatkowych
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma obowiązku, by pełnomocnikiem przed organami podatkowymi był doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat. Dopiero zastępstwo przed sądami wymaga reprezentacji profesjonalnego zastępcy
0
2087
IFT-3R (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności. Podstawa prawna: Art. 44d ust. 1, 3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej
0
2050
WOTPP Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: • odroczyć termin płatności pod
5.0
2027
Strona 4 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.