Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

PIT druki do wypełnienia

EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.
Osoby do ukończenia przez nie 26 roku życia korzystają ze zwolnienia z podatku z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, pracę nakładczą stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy. Płatnik, który zatrudnia takie osoby zobowiązany jest przestrzegać limitu w danym zakładzie
4.0
1320
ZiWPKP Zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli podatkowej
W toku kontroli podatkowej organ kończy kontrolę wydając protokół kontroli.Protokół kontroli zawiera w szczególności: wskazanie kontrolowanego; wskazanie osób kontrolujących; określenie przedmiotu i zakresu kontroli; określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kon
0
1194
WoZPOPZ Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku / zaliczki na podatek w trakcie trwania roku podatkowego
Jedną z form udzielania ulg podatkowych jest zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na podatek. Wniosek taki składa podatnik. Adresatem wniosku jest organ podatkowy, natomiast podmiotem zwalnianym z obowiązku płatnik podatku, czyli podmiot, do którego zadania należy obliczanie,
0
1192
WoZPPP Wniosek o zaliczenie dokonanej płatności na poczet podatku wybranego przez podatnika
Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Organ podatkowy nie jest zobowiązany do wzywania podatnika do wskazania kolejności zaliczenia dokonanej wpłaty
0
1191
PIT-TP (2) (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
Formularz PIT-TP a stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na t
0
1134
ZoPFD Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim
Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Jako, że ustawy podatkowe nie precyzują, co należy rozumieć pop
0
1131
PIT/NZI (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT/NZI), zwanej dalej „in
0
1113
PIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej
Składający: Informacja sporządzana przez spółkę nieruchomościową o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebę
2.0
1097
OoZKP Oświadczenie o zastosowaniu tzw. kredytu podatkowego - wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 361)
Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach z obowiązków opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zapłaty podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego, z tytułu tej działalności, w roku po
0
1082
PIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej
PIT/NW jest załącznikiem do głównego formularza PIT-N1. Składający: Informacja sporządzana przez spółkę nieruchomościową o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków da
0
1059
SnKD Sprzeciw na korektę deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy może dokonać dwóch czynności w zależności od charakteru uchybień: koryguje on deklarację, dokonując stosownych po
0
967
PIT-N2 (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących
Składający: Podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogóln
0
876
PIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
Deklaracja PIT-ISN jest deklaracją składaną jako informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Deklarację tę składa spółka nieruchomościowa będąca płatnikiem, o którym mowa w art. 41
0
854
PIT-NZS (2) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polski
0
845
PIT-NZ (2) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polski
0
824
PIT-PZ (1) Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Oświadczenie PIT-PZ (1) składa podatnik osobno lub wspólnie z członkiem rodziny, jeśli wyrazi (lub wyrażą) wolę opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych, przy czym spełnione muszą zostać następujące warunki: oświadczenie zostanie złożone do Urzędu Skarbowego właściw
0
819
PIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Wzór formularza PIT-CFC (4) obowiązuje od 1 stycznia 2022roku. Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokośc
1.0
804
PIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polski
0
767
PIT-RPZ (1) Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Oświadczenie PIT-PZ (1) składa podatnik osobno lub wspólnie z członkiem rodziny, jeśli wyrazi (lub wyrażą) wolę opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych, przy czym spełnione muszą zostać następujące warunki: oświadczenie zostanie złożone do Urzędu Skarbowego właściw
0
759
PIT-NZS (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polski
0
740
Strona 6 z 24

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.