Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • WD Pismo zawierające wnioski dowodowe
  Wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi: 1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość...
  Liczba pobrań: 1 941
  Brak głosów
 • PW Pozew wzajemny
  Pozew wzajemny należy złożyć na urzędowym formularzu: (A) w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:  1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli...
  Liczba pobrań: 1 920
  Brak głosów
 • B-4 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub ...
  Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa...
  Liczba pobrań: 1 892
  Brak głosów
 • RUUa Rachunek do umowy uaktywniającej (umowa z nianią)
  Osoba zatrudniona do opieki nad dzieckiem na podstawie umowy zlecenie – umowy uaktywniającej, zobowiązana jest wystawić rachunek, który wskazywać będzie wynagrodzenie brutto, należne składki społeczne i zdrowotne, zaliczkę na podatek,...
  Liczba pobrań: 1 875
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (4 głosy)
 • RZ-W Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru ...
  Formularz Rz–W jest załącznikiem do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy. Przy wypełnianiu załącznika należy zastosować się do objaśnień zamieszczonych na...
  Liczba pobrań: 1 868
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)
 • ODW Odwołanie
  Odwołanie Regułą polskiego systemu prawnego jest co najmniej dwuinstancyjność postępowania. Oznacza to, że w przypadku wydania decyzji lub postanowienia przysługuje jakaś forma ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ wyższej instancji lub wniosek...
  Liczba pobrań: 1 830
  Brak głosów
 • KRS-WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
  Wniosek KRS-WD stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli partnerów jest więcej niż czterech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WD. Wniosek...
  Liczba pobrań: 1 821
  Brak głosów
 • POCS Pełnomocnictwo ogólne w czynnościach sądowych i pozasądowych
  Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Samo sporządzenie pełnomocnictwa nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej, niemniej korzystanie z niego w określonych przypadkach może powodować konieczność uiszczenia...
  Liczba pobrań: 1 815
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • OoSRMD-A (od 2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ...
  Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest składany wraz z...
  Liczba pobrań: 1 807
  Brak głosów
 • PT Protokół przekazania składnika majątku na cele osobiste
  Podatnik ma prawo w każdym momencie zaprzestać wykorzystywać składnik majątku dla celów prowadzonej działalności i przeznaczyć go na własne cele lub też przekazać pod tytułem darmym innej osobie. W takim przypadku nie ma obowiązku wystawiać...
  Liczba pobrań: 1 804
  Brak głosów