Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. II)
  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół...
  Liczba pobrań: 1 744
  Brak głosów
 • UZPSD Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ...
  Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego nie później niż na sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. W sprawozdaniu z...
  Liczba pobrań: 1 742
  Brak głosów
 • KRS-ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o ...
  Wniosek  KRS-ZU stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana może dotyczyć: wykreślenia jednego i wpisania nowego członka, zmiany danych członka, wykreślenia członka, wpisania nowego członka. Na...
  Liczba pobrań: 1 732
  Brak głosów
 • KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
  Formularz KW-OZN stanowi załącznik do formularza wniosku "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej". Wypełnia się go wówczas, gdy składa się wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład któ...
  Liczba pobrań: 1 732
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • KRS-Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Postępowanie układowe
  Wniosek KRS-Z67 o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Postępowanie układowe składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można...
  Liczba pobrań: 1 718
  Brak głosów
 • Wi Wykaz inwentarza
  Formularz należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie możliwe rubryki zgodnie z posiadaną wiedzą, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. W wypadku, gdy nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w rubrykach wykazu inwentarza, należy...
  Liczba pobrań: 1 715
  Brak głosów
 • UZPZPS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ...
  Jedną z uchwał podejmowanych w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego jest uchwała walnego zgromadzenia sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku lub w sprawie pokrycia straty, jeśli spółka nie wypracowała zysku za...
  Liczba pobrań: 1 698
  Brak głosów
 • ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. I)
  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół...
  Liczba pobrań: 1 694
  Brak głosów
 • ORD-WS (3) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
  Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany...
  Liczba pobrań: 1 675
  Brak głosów
 • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
  Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.  Każdy wniosek należy składać z oryginałem dowodu wpłaty. Pola Pozycja Katalogu i Cecha identyfikacji...
  Liczba pobrań: 1 646
  Brak głosów