Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Prawne i sądowe druki do wypełnienia

ZawW MSZ Zawiadomienie o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców stanowi podstawę dla urzędu gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały, do wprowadzenia informacji dodatkowej do rejestru wyborców. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru
0
439
SnBOA Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu administracyjnego
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszec
0
434
ZoCW Zawiadomienie o cesji wierzytelności
Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczen
0
431
SrS_zal_G Sprawozdanie rachunkowe syndyka - Załącznik G
Ten formularz może posłużyć jako dodatkowa strona A4 z wypełnionymi danymi w części Gpodstawowego formularza sprawozdaniarachunkowegosyndyka. Sprawozdanie rachunkowe syndyka składane jest po ukończeniu postępowania w sprawie upadłości. Sprawozdanie należy przedstawić sędziemu -
0
427
ZoZRB Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (załącznik nr 3)
Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Zajęcie wierzytelności j
0
425
SFIWu Standardowy formularz informacyjny dotyczący umowy o uczestnictwo w systemie wymiany
Informacje, dotyczące umowy o uczestnictwo w systemie wymiany — przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 4 do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1370). Konsument ma prawo odst
0
418
SIwPU Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym
Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z pouczeniem, które dostępne jest na końcu druku. Formularz posiada poniższe pola do wypełniania: sygnatura sprawy, dane sędziego i upadłego (podając imię i nazwisko/nazwę), oznaczenie sądu, dane osobowe syndyka: imię i nazwi
0
404
PPSRO Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej
Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążone zawiera w sobie następujące pola: sygnatura sprawy, oznaczenie sądu, sędzia, upadły, gdzie wpisuje się imię i nazwisko upadłego i sędziego, dane syndyka:imię i nazwisko, numer KRS lub w przypadku jego braku inne dane
0
403
UoPOM Umowa o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone pracownikowi mienie
Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za s
0
398
SnDKP Skarga/zażalenie na decyzję komisji penitencjarnej
Skazany może zaskarżyć do sądu decyzję z powodu jej niezgodności z prawem. Dotyczy to decyzji, którą wydał: prezes sądu lub upoważniony sędzia, sędzia penitencjarny, dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Wi
0
391
SNwPU Spis należności w postępowaniu upadłościowym
Spis należności w postępowaniu upadłościowym wypełnia syndyk, podając informacje dotyczące: sygnatury sprawy, dane sędziego, upadłego (imię i nazwisko lub nazwę) orazoznaczenie sądu, dane syndyka:imię i nazwisko, numer KRS lub inne dane umożliwiające identyfikację, numer lic
0
391
ZZW Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenieo zamiarze zawarcia umowy jest sporządzane by umożliwić wykonawcom uzyskanieinformacji o udzielanym zamówieniu, a także umożliwienie im zakwestionowania wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, gdy nie zachodzą przesłanki do ich zastosowania
0
386
ZoZUwS Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera następujące pola: oznaczenie organu egzekucyjnego, nazwa i siedziba spółki, data kiedynastąpiło wystawienie zawiadomienie, numeru zawiadomienia oraz nazwę i adres siedziby spółki lub imię i na
0
381
ZoZPPM Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych
Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych zawiera: oznaczenie organu egzekucyjnego, nazwa i siedziba spółki, gdzie podaje się: nazwisko i imię dłużnika zajętej wierzytelności i adres, data, w której nastąpiło wystawienie zawiadomienia, numerzawiadomienia oraz naz
0
379
OPPrac Odwołanie pełnomocnictwa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocn
0
378
OoZO Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zawiera w sobie następujące sekcje: 1. Zamawiający, gdzie podaje się następująco: nazwę firmy. adres pocztowy, miejscowość, kod pocztowy, państwo, województwo, telefon, faks, e-mail. Jeżeli namawiający posiada stronę internetową, nale
0
371
PoZK Pozew o zwolnienie spod egzekucji
Zdarza się, że majątek zajmowany w postępowaniu egzekucyjnym nie jest własnością osoby, przeciwko której egzekucja jest prowadzona. W takim przypadku właściciel rzeczy lub osoba, która posiada inne prawa do tej rzeczy, ma możliwość wnieść powództwo o zwolnienie zajętego przedmiot
0
365
PPFMU Plan podziału funduszy masy upadłości
Plan podziału funduszy masy upadłości zawiera w sobie następujące dane do wypełniania: określenie czy jest to ostateczny plan podziału czyczęściowego planu podziału, sygnatura sprawy, oznaczenie sądu, numer planu podziału, sędzia, upadły, gdzie wpisuje się imię i nazwisko upa
0
360
PB-4 Zgłoszenie rozbiórki
Kiedy można dokonać zgłoszenia rozbiórki Niejest konieczne pozwolenie na rozbiórkę, w przypadku: budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mni
1.0
355
ZoZPIF Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego
Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynn
0
348
Strona 21 z 43

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.