Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • SnCK Skarga na czynności komornika
  Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym...
  Liczba pobrań: 923
  Brak głosów
 • UdPK Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu ...
  Kontrolowany ma prawo do: obecności podczas wszystkich czynności kontrolnych wykonywanych podczas kontroli - na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu...
  Liczba pobrań: 912
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WCZ Wykaz członków zarządu
  Informacja o składzie zarządu jest informacją jawna i podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. W spó...
  Liczba pobrań: 906
  Brak głosów
 • PPM Protokół przekazania (powierzenia) mienia
  Podstawą przejęcia odpowiedzialności za powierzone mienie jest umowa o jego przekazaniu – powierzeniu oraz ustalenie stanu przejętego sprzętu – odbywające się czy to w formie protokołu czy to w formie wskazania stanu mienia w treści...
  Liczba pobrań: 883
  Brak głosów
 • WdS-M Wprowadzenie do sprawozdania - jednostki mikro
  Jednostki mikro mają możliwość sporządzać sprawozdania finansowe w formie skróconej – z zachowaniem szeroko rozumianych uproszczeń w prezentowaniu poszczególnych części sprawozdania. Uproszczenia oraz wskazana metoda...
  Liczba pobrań: 875
  Brak głosów
 • OiPT Potwierdzenie otrzymania (przyjęcia) towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy
  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów pozwala na zastosowanie przez dostawcę stawki 0% VAT pod warunkiem spełnienia szeregu warunków, w tym warunków związanych z potwierdzeniem wywozu. Stawka podatku VAT wyniesie 0%, pod...
  Liczba pobrań: 806
  Brak głosów
 • WCZW Wezwanie celem złożenia wyjaśnień
  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania...
  Liczba pobrań: 797
  Brak głosów
 • ZP-ZOC Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę
  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zawiera w sobie m.in. następujące sekcje: Zamawiający, gdzie podajemy informacje dotyczące zamawiającego, takie jak: pełna nazwa firmy adres czy numer telefonu....
  Liczba pobrań: 766
  Brak głosów
 • WPoZZK Wniosek Powoda o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych
  Możliwe jest występowanie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd po uzyskaniu wniosku o zwolnienie, może zwolnić wnioskującego w całości lub w części, stąd też może ostatecznie udzielić nie całościowego, lecz częściowego zwolnienia...
  Liczba pobrań: 763
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • PoUOSPK Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
  Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w...
  Liczba pobrań: 760
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)